Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Programdokument

January 24, 2010      Styret      Admin_Friis      no responses

Tagged with:Programdokument for Også vi er kirken – Norge

(Revidert høsten 2003, våren 2004 og våren 2009)

Alle medlemmer av Også vi er Kirken – Norge stiller seg i prinsippet bak dette dokumentet, men er ikke nødvendigvis enig i alle enkeltpunkter.

Om kirken i verden mener vi at:
*
Tankene og reformviljen fra Det annet Vatikankonsilhar fått for dårlige kår i kirken og må styrkes.
*
Kirkens ledelse må i ord og handling vise større respekt for menneskerettighetene og ikke diskriminere troende ut fra sivilstand, kjønn eller seksuell legning. Kirkens lære om at den troendes opplyste samvittighet er den øverste appellinstans i etiske spørsmål, må forkynnes klarere og respekteres bedre i praksis.
*
Legfolk bør med i kirkens sentrale ledelse. Konsilets understreking av det allmenne prestedømme må komme tydeligere frem i forkynnelsen.
*
Subsidiaritetsprinsippet – hvor avgjørelser tas på lavest mulig nivå – må gjennomføres i større grad i vår kirke.
*
Kirken bør styrke den kollegiale tenkningen som kom til uttrykk på Det annet vatikankonsil.
*
Sølibatkravet for sekularprester (menighetsprester) bør erstattes med frivillighet. Spørsmålet om gjeninnsettelse av uttrådde, gifte prester i embetet må diskuteres.
*
Kirken trenger kvinner på alle nivåer og i alle funksjoner. Den må derfor få en mer inkluderende holdning til kvinner. Spørsmålet om kvinnelige prester bør diskuteres i sin fulle bredde. Kvinner bør snarest få adgang til diakonembetet.
*
Mennesker som er gift igjen etter en skilsmisse, og som søker alterets sakrament, må få ta del i kommunionen.
*
Kirken bør ta et oppgjør med sitt syn på seksualitet og bidra til å vise at seksualiteten er en Guds gave til menneskene. Den er både et ledd i prokreasjonen og en kilde til glede, kjærlighet og troskap mellom mennesker som har valgt å leve sammen.
*
Kirken må i større grad ta ansvar for den sosiale og økonomiske nød i verden. Den må kjempe aktivt mot undertrykkende og urettferdige strukturer i samfunnet. Slik kan den formidle et bilde av den Gud som møter alle mennesker med rettferd, barmhjertighet og medfølelse.
Om Kirken i Norge mener vi at:
*
Alle prester som skal virke i Den katolske kirke i Norge, må ha solide kunnskaper om norske samfunnsforhold og beherske språket godt før de får ansvar i en menighet.
*
Våre biskoper må få vår fulle støtte i sine økumeniske bestrebelser.
*
Ved viktige kirkesaker må de troende konsulteres i forkant, slik at biskopen(e) vet hva kirkefolket står for. Pastoralrådene må få en mer fremtredende plass.
*
Kirken må få en mer åpen og fri debattkultur der meningsmotstandere respekterer hverandres standpunkter og ulike syn tolereres. Dette må avspeiles også i katolske organer, fra den sentrale informasjonstjenesten til det enkelte menighetsblad.
*
Kirken må ta dagens unge mer på alvor. Den må tale med de unge – ikke bare til dem. Kirken må lytte og lære, ikke bare undervise og tilrettevise. Foreldrene og erfarne pedagoger må få sterkere innflytelse over opplegget for katekesen.
*
Det må legges til rette for at også legfolket kan få kommunion i begge skikkelser i alle menigheter.
*
Det må være et krav at alle menigheter har et menighetsråd. Statuttene for menighetsråd må inneholde klare regler for rådenes kompetanse- og myndighetsområde og formuleres slik at lekfolkets deltakelse i menighetens beslutningsprosesser blir en selvfølge. Utvelgelse av kandidater ved valg til menighetsråd må skje gjennom en åpen og demokratisk prosess.

Les vedtektene våre.Comments are closed.