Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Vedtekter

 

Vedtekter for Også vi er Kirken – Norge

Vedtatt på stiftelsesmøte 10. oktober 2002, med endringer av 8. november 2003, 19. november 2005 , 15. november 2008 og 5. mars 2011.

Se også Progamdokument

1.
Også vi er Kirken – Norge er en bevegelse av legfolk, ordensfolk og geistlige som på Evangeliets grunn og i det 2. Vatikankonsils ånd vil arbeide for reformer og holdningsendringer i Den katolske kirke i Norge.
2.
Også vi er Kirken – Norge er tilsluttet nettverket IMWAC, The International Movement We Are Church. Vi er likevel en selvstendig organisasjon som kun står ansvarlig for vårt eget program og overfor våre egne medlemmer.
3.
Programdokument for Også vi er Kirken – Norge presiserer og utdyper hvilke reformer og holdningsendringer vi vil arbeide for.
4.
Medlemskap i Også vi er Kirken – Norge er åpent for alle medlemmer av Den katolske kirke. Bevegelsen omfatter alle de tre bispedømmene i Norge. Alle medlemmer av Også vi er Kirken – Norge stiller seg i prinsippet bak programdokumentet, men er ikke nødvendigvis enig i alle enkeltpunkter.
5.
Også vi er Kirken – Norge tilstreber et best mulig samarbeid med våre biskoper, alle prester og menighetsråd, også de som reserverer seg mot deler av vårt programdokument.
6.
Også vi er Kirken – Norge avholder årsmøte innen 31.mai hvert år.
Innkalling til årsmøtet sendes ut senest én måned i forveien.
Årsmøtet godkjenner regnskap og årsrapport, og velger et styre på seks personer inklusive leder som velges ved særskilt valg, og to varamedlemmer.
Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen, slik at halvparten av styret og ett varamedlem velges hvert år.
Styret konstituerer seg med nestleder, sekretær, kasserer, internasjonal kontakt og studieleder.
Årsmøtet velger en valgkomité på 3 personer samt revisor.
Forslag om kandidater til styre og valgkomité må sendes valgkomiteen senest fire uker før møtet. Alle medlemmer har stemmerett.
7.
Medlemsavgiften fastsettes av Årsmøtet.
8.
Styret oppnevner styre for Akademiet Også vi er kirken.
9.
Styret kan utnevne æresmedlemmer i OVEK.
10.
Endring av vedtektene krever minst to tredjedels flertall på årsmøtet. Forslag til endring av vedtektene må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.